R.T.I

Sr Date Subject Action
1 30-03-2024 {{config.items()}} Download
2 20-03-2020 पोलीस बिनतारी संदेश विभाग यवतमाळ माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
3 20-03-2020 पोलीस कल्याण शाखा यवतमाळ माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
4 20-03-2020 जिल्हा वाहतूक शाखा यवतमाळ माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
5 20-03-2020 पोलीस मुख्यालय यवतमाळ माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
6 20-03-2020 पोलीस मोटार परिवहन विभाग यवतमाळ माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
7 20-03-2020 स्थानिक गुन्हे शाखा यवतमाळ माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
8 20-03-2020 आर्थिक गुन्हे शाखा यवतमाळ माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
9 20-03-2020 जिल्हा विशेष शाखा यवतमाळ माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
10 20-03-2020 पोलीस नियंत्रण कक्ष यवतमाळ माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
11 20-03-2020 अर्ज शाखा यवतमाळ माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
12 20-03-2020 पोलीस स्टेशन वडकी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
13 20-03-2020 पोलीस स्टेशन राळेगांव माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
14 20-03-2020 पोलीस स्टेशन पारवा माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
15 20-03-2020 पोलीस स्टेशन पांढरकवडा माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
16 20-03-2020 पोलीस स्टेशन घाटंजी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
17 20-03-2020 उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय पांढरकवडा माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
18 20-03-2020 पोलीस स्टेशन मारेगाव माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
19 20-03-2020 पोलीस स्टेशन मुकुटबन माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
20 20-03-2020 पोलीस स्टेशन शिरपूर माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
21 20-03-2020 पोलीस स्टेशन वणी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
22 20-03-2020 उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय वणी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
23 20-03-2020 पोलीस स्टेशन बिटरगाव माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
24 20-03-2020 पोलीस स्टेशन महागाव माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
25 20-03-2020 पोलीस स्टेशन पोफळी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
26 20-03-2020 पोलीस स्टेशन उमरखेड माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
27 20-03-2020 उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय उमरखेड माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
28 20-03-2020 पोलीस स्टेशन वसंतनगर माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
29 20-03-2020 पोलीस स्टेशन पुसद ग्रामीण माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
30 20-03-2020 पोलीस स्टेशन पुसद शहर माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
31 20-03-2020 पोलीस स्टेशन खंडाळा माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
32 20-03-2020 उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय पुसद माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
33 20-03-2020 पोलीस स्टेशन नेर माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
34 20-03-2020 पोलीस स्टेशन लाडखेड माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
35 20-03-2020 पोलीस स्टेशन दिग्रस माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
36 20-03-2020 पोलीस स्टेशन आर्णी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
37 20-03-2020 पोलीस स्टेशन दारव्हा माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
38 20-03-2020 उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय दारव्हा माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
39 20-03-2020 पोलीस स्टेशन यवतमाळ ग्रामीण माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
40 20-03-2020 पोलीस स्टेशन यवतमाळ शहर माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
41 20-03-2020 पोलीस स्टेशन वडगाव जंगल माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
42 20-03-2020 पोलीस स्टेशन लोहारा माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
43 20-03-2020 पोलीस स्टेशन कळंब माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
44 20-03-2020 पोलीस स्टेशन बाबुलगाव माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
45 20-03-2020 पोलीस स्टेशन अवधूतवाडी यवतमाळ माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
46 20-03-2020 उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय यवतमाळ माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
47 21-03-2020 पोलिस अधीक्षक कार्यालय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ Download
48 27-09-2019 माहिती अधिकार अधिनियम २००५ उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्या पुसद कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
49 28-03-2019 जिल्हास्तरीय प्राप्त झालेले माहिती अर्ज व प्रथम आपिल संदर्भातील तपशील दर्शवणारे विवरणपत्र २०१८-२०१९. (माहिती अधिकार अधिनियम २००५) Download
50 31-03-2018 पोलीस स्टेशन दराटी RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
51 31-03-2018 पोलीस स्टेशन पांढरकवडा RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
52 31-03-2018 पोलीस स्टेशन शिरपूर RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
53 31-03-2018 पोलीस स्टेशन मुकुटबन RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
54 31-03-2018 पोलीस स्टेशन बिटरगाव RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
55 31-03-2012 पोलीस स्टेशन यवतमाळ ग्रामीण RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
56 31-03-2018 पोलीस स्टेशन खंडाळा RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
57 31-03-2018 पोलीस स्टेशन आर्णी RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
58 31-03-2018 पोलीस स्टेशन बाभूळगाव RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
59 31-03-2018 पोलीस स्टेशन राळेगाव RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
60 31-03-2018 पोलीस स्टेशन पुसद ग्रामीण RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
61 31-03-2018 पोलीस स्टेशन दिग्रस RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
62 31-03-2018 पोलीस स्टेशन वडकी RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
63 31-03-2018 पोलीस स्टेशन उमरखेड RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
64 31-03-2018 पोलीस स्टेशन कळंब RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
65 31-03-2018 पोलीस स्टेशन दारव्हा RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
66 31-03-2018 माहिती अधिकार अधिनियम २००५ उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्या उमरखेड कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
67 31-03-2018 पोलीस स्टेशन घाटंजी RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
68 31-03-2018 पोलीस स्टेशन पुसद शहर RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
69 31-03-2018 पोलीस स्टेशन लोहारा RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
70 31-03-2018 पोलीस स्टेशन वडगाव जंगल RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
71 31-03-2018 पोलीस स्टेशन अधुतवाडी RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
72 31-03-2018 पोलीस स्टेशन पोफाळी RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
73 31-03-2018 पोलीस स्टेशन वणी RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
74 31-03-2018 पोलीस स्टेशन पारवा RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
75 31-03-2018 पोलीस अधीक्षक कार्यालय यवतमाळ RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
76 31-03-2018 पोलीस मुख्यालय यवतमाळ RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
77 31-03-2018 पोलीस कल्याण शाखा यवतमाळ RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
78 31-03-2018 जिल्हा विशेष शाखा यवतमाळ RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
79 31-03-2018 माहिती अधिकार अधिनियम २००५ उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्या यवतमाळ कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
80 31-03-2018 पोलीस स्टेशन महागाव RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
81 31-03-2018 Yavatmal City Police Station RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
82 31-03-2018 पोलीस स्टेशन पाटण RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
83 31-03-2018 पोलीस स्टेशन नेर RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
84 31-03-2018 Ladkhed Police Station RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
85 31-03-2018 SDPO DARHWA RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
86 31-03-2018 पोलीस मुख्यालय यवतमाळ RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
87 31-03-2018 पोलीस स्टेशन मारेगाव RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
88 31-03-2018 माहिती अधिकार अधिनियम २००५ उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्या वणी कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
89 31-03-2018 माहिती अधिकार अधिनियम २००५ उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्या पांढरकवडा कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
90 31-03-2018 माहिती अधिकार अधिनियम २००५ स्थानिक गुन्हे शाखा,यवतमाळ कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
91 31-03-2018 माहिती अधिकार अधिनियम २००५ पोलीस स्टेशन वसंत नगर कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
92 31-03-2018 मोटार परिवहन विभाग RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download
93 31-03-2012 Wireless RTI 2005 कलम ४ (1) (क) अभिलेख Download

Contact Us

Add.Office of the superintendent of police, L.I.C square,Yavatmal-445001

sp[dot]yavatmal[at]mahapolice[dot]gov[dot]in

07232-256701