Results

Sr Date Subject Action
1 18-04-2023 यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -2021- तात्पुरती निवड यादी व प्रतिक्षा यादी (Provisional Selection List) Download
2 20-04-2023 यवतमाळ जिल्हा - पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ गुणवत्तेनुसार तात्पुरती सुधारित यादी व प्रतीक्षा यादी Download
3 20-04-2020 यवतमाळ जिल्हा - पोलीस शिपाई चालक भरती - २०२१ गुणवत्तेनुसार प्रवर्ग निहाय तात्पुरती निवड यादीतील उमेदवारांची मूळ कागदपत्रे तपासणी Download
4 24-04-2023 यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई पदाचे - तात्पुरती निवड यादीतील उमेदवारांना कागदपत्र तपासणी बाबत सूचना Download
5 05-05-2023 यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०२१ अंतिम यादी प्रसिद्ध. Download
6 08-05-2023 यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती - २०२१ ( पोलीस शिपाई चालक - अंतिम निवड यादी ) वैद्यकीय तपासणी व चरित्र पडताळणी करीता हजर राहणेबाबत सूचना Download
7 12-02-2012 पोलीस शिपाई चालक अंतिम निवड यादी (FINAL SELECTION LIST) बाबतचे शुध्दीपत्रक Download
8 20-06-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ (पोलीस शिपाई चालक पुरुष ) दि. १९/०६/२०२४ रोजी चे शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक Download
9 20-07-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ (पोलीस शिपाई चालक पुरुष ) दि. २०/०६/२०२४ रोजी चे शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक Download
10 21-06-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ (पोलीस शिपाई चालक पुरुष ) दि. २१ /०६/२०२४ रोजी चे शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक Download
11 22-06-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ (पोलीस शिपाई चालक महिला ) दि. २२ /०६/२०२४ रोजी चे शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक Download
12 24-06-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ (पोलीस शिपाई पुरुष ) दि. २४/०६/२०२४ रोजी चे शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक Download
13 25-06-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ (पोलीस शिपाई पुरुष ) दि. २५/०६/२०२४ रोजी चे शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक Download
14 26-06-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ (पोलीस शिपाई पुरुष/महिला/माजीसैनिक/खेळाडु ) दि. २६/०६/२०२४ रोजी चे शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक Download
15 27-06-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ (पोलीस शिपाई चालक पुरुष /महिला ) दि. २७ /०६/२०२४ रोजी चे शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक Download
16 28-06-2024 पोलीस शिपाई चालक दि . १९/०६/२०२४ ते २२/०६/२०२४ व दि. २७/०९/२०२४ पर्यंत झालेल्या मैदानी चाचणीमध्ये उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय तात्पुरती गुणवत्ता यादी (१:१५ प्रमाणानुसार ) Download
17 29-06-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ (पोलीस शिपाई पुरुष /महिला ) दि. २८/०६/२०२४ रोजी चे शारीरिक चाचणीचे गुणपत्रक Download
18 29-06-2024 पोलीस शिपाई चालक भरती -२०२२-२०२३ उम्मेदवारांसाठी सूचना व कौशल्य चाचणी दिनांक Download
19 30-06-2024 पोलीस शिपाई चालक पदाची कौशल्य चाचणी करीत हरकती /आक्षेप नंतरची यादी Download
20 30-06-2024 पोलीस शिपाई भरती २०२२-२०२३ लेखी परीक्षेसाठी पात्र उम्मेदवारांची प्रवर्गातिहाय तात्पुरती गुणवत्ता यादी Download
21 03-07-2024 पोलीस शिपाई भरती २०२२-२०२३ लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची अंतिम यादी Download
22 07-07-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती २०२२-२०२३ पोलीस शिपाई दिनांक ०७/०७/२०२४ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेची उत्तरतालिका (Answer Key) Download
23 07-07-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०२२-२०२३ उम्मेदवारांसाठी महत्वाची सूचना Download
24 08-07-2024 चालक पोलीस शिपाई भरती २०२२-२०२३ कौशल्य चाचणी पात्र अपात्र यादी. Download
25 09-07-2024 पोलीस शिपाई चालक भरती २०२२-२०२३ लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची प्रवर्गनिहाय तात्पुरती गुणवत्ता यादी Download
26 10-07-2024 आक्षेपांबाबत खुलासा Download
27 10-07-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती २०२२-२०२३ (पोलीस शिपाई) लेखी परीक्षेची सुधारित उत्तरतालिका (ANSWER KEY ) Download
28 11-07-2024 पोलीस शिपाई भरती २०२२-२०२३ लेखी परीक्षेकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची अंतिम गुणवत्ता यादी Download
29 13-07-2024 पोलीस शिपाई भरती २०२२-२०२३ उमेदवारांना पोलीस शिपाई लेखी परीक्षेमध्ये प्राप्त गुणांची तात्पुरती यादी Download
30 14-07-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई चालक भरती २०२२-२०२३ दि . १४/०७/२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परेतीक्षेची उत्तरतालिका (Answer Key) उम्मेदवारांसाठी महत्वाची सूचना . Download
31 16-07-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस शिपाई भरती -२०२२-२०२३ उम्मेदवारांसाठी सूचना. मैदानी चाचणी ,लेखी चाचणी व एन.सी.सी.च्या गुणांचे तात्पुरते एकत्रित गुणपत्रक. Download
32 18-07-2024 यवतमाळ जिल्हा पोलीस भरती चालक या पदाकरिता रविवार दिनांक १४/०७/२०२४ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेचे उत्तरतालिकेच्या आक्षेपांबाबत खुलासा . Download

Contact Us

Add.Office of the superintendent of police, L.I.C square,Yavatmal-445001

sp[dot]yavatmal[at]mahapolice[dot]gov[dot]in

07232-256701