Home Loan

Sr Date Subject Action
1 11-01-2022 पोलीस अधीक्षक कार्यालय, यवतमाळ / पोस्टे व ईतर शाखेतील झेरॉक्स मशीनचे वार्षिक सेवा संविदा कराराबाबत Download
2 21-12-2021 पोलीस अधीक्षक कार्यलय यवतमाळ व शाखेकरिता सन २०२१-२०२२ करिता पाणी कॅन (अँक्वा) आवश्यकतेनुसार पुरवठा करण्याकरिता दरपत्रक सादर करणेबाबत Download
3 09-09-2020 पाणी कॅन (अँक्वा) आवश्यकतेनुसार पुरवठा करण्याकरिता दरपत्रक मागणीपत्र Download
4 07-12-2019 विधी अधिकारी गट ब व विधी अधिकारी यांची रिक्त पदे पूर्णतः कंत्राटी पध्दतीने भरण्यासाठी जाहिरात Download
5 13-09-2019 घर बांधणी अग्रीम मंजुरीकरिता आवश्यक कागदपत्राबाबत. Download
6 04-07-2019 यवतमाळ जिल्हा पोलीस स्टेशन निहाय होमगार्ड नोंदणी २०१९ - निकाल ( आर्णी -पुरुष) Download

Contact Us

Add.Office of the superintendent of police, L.I.C square,Yavatmal-445001

sp[dot]yavatmal[at]mahapolice[dot]gov[dot]in

07232-256701