Flash News

 • घर बांधणी अग्रीम मंजुरीकरिता आवश्यक कागदपत्राबाबत. Read More
 • Law Officers Appointment Order - 2020 Read More
 • अत्यावश्यक सेवेसाठी ई-पास Read More
 • COVID१९ ( कोरोना ) महामारी दरम्यान व्हॉट्सअप वापरकर्ते, ग्रुप ऍडमिन व ग्रुप निर्माते यांचे करिता मार्गदर्शिका Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यालय व ईतर शाखेतील झेरॉक्स मशीनचे वार्षिक सेवासंविदा करार निविदा मागणीपत्रबाबत Read More
 • जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांच्याकरिता संगणक व प्रिंटर बाबत दरपत्रक मागणीपत्र Read More
 • दरपत्रक (स्टेशनरी) Read More
 • दरपत्रक (इलेक्ट्रिक) Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यलयांतर्गत येणाऱ्या संगणक, प्रिंटर्स व यूपीएस च्या देखभाल, दुरुस्ती व सुटेभाग बदलून देणे बाबत साहित्य पुरविणेकरिता दरपत्रक बाबत (दरपत्रक -२०२१) Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यलयांतर्गत येणारी पोलीस स्टेशन व कार्यालयीन CCTNS प्रकल्पांतर्गत पुरविण्यात आलेले जनरेटर दुरुस्ती व सुट्या भाग साहित्य खरेदी करण्याकरिता दरपत्रक (दरपत्रक -२०२१) Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यलय व पोस्टे ला CCTNS प्रकल्पांतर्गत असणारे संगणक, प्रिंटर्स व युपीएस च्या देखभाल, दुरुस्ती व सुटेभाग बदलून देणे बाबत साहित्य पुरविणेकरिता दरपत्रक (दरपत्रक -२०२१) Read More

Celebrates Azadi ka Amrit Mahotsav with Yavatmal Police
"Join us & Sing the National Anthem."

Join & Sing With Us!
Add.sp
Latest News/Alerts