Flash News

 • अत्यावश्यक सेवेसाठी ई-पास Read More
 • COVID१९ ( कोरोना ) महामारी दरम्यान व्हॉट्सअप वापरकर्ते, ग्रुप ऍडमिन व ग्रुप निर्माते यांचे करिता मार्गदर्शिका Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यलयांतर्गत येणाऱ्या संगणक, प्रिंटर्स व यूपीएस च्या देखभाल, दुरुस्ती व सुटेभाग बदलून देणे बाबत साहित्य पुरविणेकरिता दरपत्रक बाबत (दरपत्रक -२०२१) Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यलयांतर्गत येणारी पोलीस स्टेशन व कार्यालयीन CCTNS प्रकल्पांतर्गत पुरविण्यात आलेले जनरेटर दुरुस्ती व सुट्या भाग साहित्य खरेदी करण्याकरिता दरपत्रक (दरपत्रक -२०२१) Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यलय व पोस्टे ला CCTNS प्रकल्पांतर्गत असणारे संगणक, प्रिंटर्स व युपीएस च्या देखभाल, दुरुस्ती व सुटेभाग बदलून देणे बाबत साहित्य पुरविणेकरिता दरपत्रक (दरपत्रक -२०२१) Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यलय यवतमाळ व शाखेकरिता सन २०२१-२०२२ करिता पाणी कॅन (अँक्वा) आवश्यकतेनुसार पुरवठा करण्याकरिता दरपत्रक सादर करणेबाबत Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यालय, यवतमाळ / पोस्टे व ईतर शाखेतील झेरॉक्स मशीनचे वार्षिक सेवा संविदा कराराबाबत Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यालय व ईतर शाखेतील लागणारे इलेकट्रीक साहित्य दरपत्रक वार्षिक सेवासंविदा करार निविदा मागणीपत्रबाबत 2022-2023 Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यालय व ईतर शाखेतील लागणारे स्टेशनरी दरपत्रक वार्षिक सेवासंविदा करार निविदा मागणीपत्रबाबत ( सन २०२२-२०२३ ) Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यलयांतर्गत सर्व पो. स्टे. व शाखा करीता संगणक, प्रिंटर्स व यूपीएस च्या देखभाल, दुरुस्ती व सुटेभाग बदलून देणे बाबत साहित्य पुरविणेकरिता दरपत्रक बाबत (दरपत्रक २२-२३) Read More
 • अटकेबाबत पोलीस महासंचालक यांचे स्थायी आदेश क्रमांक ०३ / २०२२ Read More
 • घर बांधणी अग्रीम मंजुरीकरिता आवश्यक कागदपत्राबाबत. Read More
 • पोलीस भरती - २०२१ जिल्हा - यवतमाळ - तांत्रिक सेवा करीत दरपत्रक मागविणेबाबत Read More
 • कौशल्य चाचणीकरिता पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय तात्पुरती गुणवत्ता यादी. Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यालय, यवतमाळ. विधी अधिकारी रिक्त पदे भरणे बाबत (कंत्राटी पद्धतीने). अर्ज करण्याची तारीख १/७/२०२३ ते १५/७/२०२३ Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यलय यवतमाळ अंतर्गत SDPO ऑफिस, पो मु , पो. स्टे. व शाखा करीता स्टेशनरी साहित्य खरेदी करण्याबाबत (दरपत्रक २०२३-२०२४ ) Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यलय यवतमाळ व शाखा करीता झेरॉक्स मशीनचे वार्षिक सेवा संविदाबाबत Read More
 • पोलीस अधीक्षक कार्यलय, यवतमाळ अंतर्गत SDPO ऑफिस, पो मु , पो. स्टे. व शाखा करीता नमूद - १२३ इलेक्ट्रिक वस्तू खरेदी करण्याकरिता सन २०२३-२०२४ दरपत्रक बाबत. Read More
 • पोलीस शिपाई चालक भरती संदर्भात. Read More
Add.sp

Dr.Pavan Bansod(I.P.S)

Superintendent Of Police, Yavatmal

पोलीस भरती प्रक्रिया


Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Video Gallery Martyrs Press Release Photo Gallery Latest Initiatives F.I.R R.T.I Accident Compansation Positive Stories Missing Persons Unidentified Dead Body
Latest News/Alerts

Emergency Contacts

Contact on following give mobile numbers for emergency situations.

Our Leadership

Card image cap
Shri.Rajnish Sheth Director General of Police Maharashtra
Card image cap
Shri.Jayant Naiknaware DIG,Amravati Range Amravati.
Card image cap
Dr.Pavan Bansod(I.P.S.) Superintendent of Police Yavatmal.
Card image cap
Shree.Piyush Jagtap Addl.Superintendent of Police Yavatmal
Card image cap
Shri.Rajnish Sheth Director General of Police Maharashtra
Card image cap
Shri.Jayant Naiknaware DIG,Amravati Range Amravati.
Card image cap
Dr.Pavan Bansod(I.P.S.) Superintendent of Police Yavatmal
Card image cap
Shree.Piyush Jagtap Addl.Superintendent of Police Yavatmal

Contact Us

Add.Office of the superintendent of police, L.I.C square,Yavatmal-445001

sp[dot]yavatmal[at]mahapolice[dot]gov[dot]in

07232-256701