उविपोअ पांढरकवडा

प्रभारी नाव अमोल कोळी
पोलीस चौकी --
संपर्क ०७२३५-२२७६२८.
ईमेल sdpopkd.ytml@mahapolice.gov.in
वायरलेस --
वाहने --
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही