उपविपोअ पांढरकवडा

प्रभारी नाव उपविपोअधि प्रदीप पाटील
पोलीस चौकी --
संपर्क ०७२३५-२२७६२८.
ईमेल sdpopkd.ytml@mahapolice.gov.in
वायरलेस --
वाहने --
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही