गृहकर्ज

अनु.क्रमांक तारीख विषय कृती
1 07-12-2019 विधी अधिकारी गट ब व विधी अधिकारी यांची रिक्त पदे पूर्णतः कंत्राटी पध्दतीने भरण्यासाठी जाहिरात Download
2 13-09-2019 घर बांधणी अग्रीम मंजुरीकरिता आवश्यक कागदपत्राबाबत. Download
3 04-07-2019 यवतमाळ जिल्हा पोलीस स्टेशन निहाय होमगार्ड नोंदणी २०१९ - निकाल ( आर्णी -पुरुष) Download