मारेगाव

प्रभारी नाव पोनि जगदीश शिवाजी मंडलवार
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन मारेगाव
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३७-२३७२३०
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.omaregaon.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या ८०४५६
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०८
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही