वणी

प्रभारी नाव पोनि वैभवकुमार जगदेवराव जाधव
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन वणी
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३९-२२५०७८
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.owani.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या ---
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०८
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही