राळेगाव

प्रभारी नाव पोनि प्रकाश तुनकलवार
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन राळेगाव
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२०२-२२५२३७
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.oralegaon.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या --
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०७
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही