पांढरकवडा

प्रभारी नाव पोनि रामकृष्ण महादेवराव महल्ले
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन पांढरकवडा. ता- पांढरकवडा. जि- यवतमाळ.
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३५-२२७४४४
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.opandharkwada.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या १,५८,५९७.
वायरलेसची संख्या 01
बीट मार्शल 07
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही