बिटरगाव

प्रभारी नाव सपोनि विजय प्रकाशराव चव्हाण
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन बिटरगाव
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३१-२४५२३३
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.obittargaon.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या ---
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०४
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही