उमरखेड

प्रभारी नाव पोनि संजय चौबे
पोलिस स्टेशन पत्ता वार्ड न.०४ नाथ नगर,उमरखेड
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३१२-३७१२३
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.oumarkhed.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या ४७,४५८
वायरलेसची संख्या
बीट मार्शल
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही