पोफाळी

प्रभारी नाव सपोनि कैलास भगत
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन पोफाळी. ता- उमरखेड . जि- यवतमाळ.
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३१-२४३१५०.
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.opophali.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या --
वायरलेसची संख्या --
बीट मार्शल --
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही