पुसद शहर

प्रभारी नाव प्रमेश अत्राम
पोलिस स्टेशन पत्ता मुखरे चौक, पुसद
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३३ -२४६०३०
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.opusadcity.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या ७३,०४६
वायरलेसची संख्या
बीट मार्शल
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही