लाडखेड

प्रभारी नाव सपोनि विनायक कोरेगावकर
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन लाडखेड
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३८-२५६२३९
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.oladkhed.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या ---
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०५
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही