दिग्रस

प्रभारी नाव पोनि सोनाजी आमले
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन, दिग्रस, ता- दिग्रस जिल्हा यवतमाळ.
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३४-२२२०१९
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.odigras.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या १,६४,०००.
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०६
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही