नेर

प्रभारी नाव पोनि घुगे
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन नेर
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३८-२६७७३३
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.oner.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या ---
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०७
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही