दारव्हा

प्रभारी नाव पोनि यशवंत भाऊराव बाविस्कर
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन दारव्हा
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३८-२५४१६१
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.odarwha.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या ---
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०४
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही