कळंब

प्रभारी नाव पोनि अजित राठोड
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन कळंब
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२०१-२२६१२६
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.okalamb.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या ---
वायरलेसची संख्या
बीट मार्शल ०५
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही