बाभूळगाव

प्रभारी नाव पोनि दिलीप शंकरराव वडगांवकर
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन बाभुळगांव
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२०३ २७०५३२
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.obabhulgaon.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या ----
वायरलेसची संख्या
बीट मार्शल ०७
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही