लोहारा

प्रभारी नाव सपोनि मिलन कोयल
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन लोहारा एम .आय .डी सी यवतमाळ
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३२ २४९१११
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.olohara.ytml@gmail.com
लोकसंख्या -----
वायरलेसची संख्या
बीट मार्शल ०३
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही