अवधूतवाडी

प्रभारी नाव पोनि मुकुंद आनंदराव वागतकर
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन अवधूतवाडी,गोधनी रोड ,यवतमाळ
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३२ -२५६७१४
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.owadgaonroad.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या ३०,७८६
वायरलेसची संख्या
बीट मार्शल ०५
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही