यवतमाळ शहर

प्रभारी नाव पोनि धनंजय सायरे
पोलिस स्टेशन पत्ता पोलीस स्टेशन यवतमाळ शहर
पोलिस स्टेशन संपर्क ०७२३२-२४२५००
पोलिस स्टेशन ईमेल ps.oyavatmalc.ytml@mahapolice.gov.in
लोकसंख्या --
वायरलेसची संख्या ०१
बीट मार्शल ०७
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही