महिला सेल/दामिनी पथक

प्रभारी नाव सपोनि शुभांगी आगाशे
शाखा स्थान पोलीस अधीक्षक कार्यालय परिसर, एल. आय. सी. चौक जवळ, यवतमाळ.
शाखा संपर्क ७७७६०७०१००
शाखा ईमेल shubhangiagashe.86@gmail.com
शाखा उद्दीष्ट --
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही