जिल्हा शहर वाहतूक शाखा

प्रभारी नाव पोनि श्याम सोनटक्के
शाखा स्थान पोलीस मुख्यालय, तहसील कार्यालय जवळ, यवतमाळ.
शाखा संपर्क --
शाखा ईमेल pitraffic.ytml@mahapolice.gov.in
शाखा उद्दीष्ट --
अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही