Results

Sr Date Subject Action
1 13-03-2018 दि.१२.०३.२०१८ व १३.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण Download
2 14-03-2018 दि.१३.०३.२०१८ व १४.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण Download
3 15-03-2018 दि.१४.०३.२०१८ व १५.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण Download
4 16-03-2018 दि.१५.०३.२०१८ व १६.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण Download
5 17-03-2018 दि.१६.०३.२०१८ व १७.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण Download
6 17-03-2018 दि.१७.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण Download
7 20-03-2018 दि.१९.०३.२०१८ व २०.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण Download
8 21-03-2018 दि.२०.०३.२०१८ व २१.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण Download
9 22-03-2018 दि.२१.०३.२०१८ व २२.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण Download
10 23-03-2012 दि.२२.०३.२०१८ व २३.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण Download
11 23-03-2018 दि.२३.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण Download
12 28-03-2018 दि.२७.०३.२०१८ व २८.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण Download
13 29-03-2018 दि.२८.०३.२०१८ व २९.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण Download
14 30-03-2018 दि.२९.०३.२०१८ व ३०.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण (महिला उमेदवार) Download
15 31-03-2018 दि.३०.०३.२०१८ व ३१.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण (महिला उमेदवार) Download
16 31-03-2018 दि.३१.०३.२०१८ रोजी पूर्ण झालेल्या शारीरिक चाचणीचे एकूण गुण (महिला उमेदवार) Download