बिटरगाव , बिटरगाव

Police Station:बिटरगाव
Address:बिटरगाव
बिटरगाव
Phone No.:07231-245233
Email ID:ps.obittargaon.ytml mail.gov.in
SDPO: डॉ . अश्विनी पाटील
Population:20000
Area:बिटरगाव
Police Inspector:स. पो. नि. जगदीश शिवाजी मंडलवार -९०११०८५
Court:प्रथम श्रेणी कोर्ट उमरखेड
Area under one BEAT
बिटरगाव बीट
जमा . देविदास कचरू आठवले ब.न. ५९६ मो. न. ९६५७४१९३३१
ढाणकी बिट
पो. उप . नि. अंकुश राठोड मो. न.७२७६१८९२९३
निगनूर बिट
ना.पो.का. धोंडबा एस.खोकले ब.न. ४२३ मो. न.९४२०६८३१२०
टेभूदरा
जमा मारोती जे. मुनेश्वर ब.न. १५३७ मो. न.८६००७७८३४३
Important Contact No.
स. पो. नि. जगदीश शिवाजी मंडलवार -९०११०८५२८१
पो. उप . नि. अंकुश राठोड मो. न.७२७६१८९२९३

Strength
स. पो. नि.-1
पो. उप . नि.-1
ए एस आय -2
एच सी -2
एन पी सी-5
पी सी -9
एल पी सी -3
Total Of Govt. Vehicals
जीप -१