Police Station Parwa, Parwa

Police Station:Police Station Parwa
Address:Police Station Parwa
Parwa
Phone No.:07230268256
Email ID:ps.oparwa.ytml@mahapolice.gov.in
SDPO:Pandarkawada
Population:
Area:
Police Inspector:API Taware
Court:Ghantaji
Area under one BEAT
बिटः- पारवा टाउन बिट अमलदारः- नापोकाँ रमेश दौलत बंडेवार ब.न. 1751 मो.न.7350896764 पो.स्टे पारवा मदतनीसः- पोकाँ योगेश बंडूजी सलामे ब.न. 2281 पोलीस स्टेशनः- पारवा ता.घाटंजी जि. यवतमाळ
अ.क्र. गावाचे नाव दिशा व अंतर
1 पारवा
2 वाढोणा
3 किन्ही(वन)
4 मेजदा
5 पार्डी
6 टिपेश्वर
7 कालेश्वर
8 मातणी
9 जाबं
10 सोनखास
11 डोर्ली
12 देवधरी
13 कोपरी
14 चिचोली
15 येरडगाव
16 टिटवी
17 राजेगाव
18 शरद
19 तरोडा
20 लिगांपूर
21 नागेझरीबिटः- घोटी बिट बिट अमलदारः- पोहेकाँ दिगांबर महादेव अलामे ब.न.789 मो.न. 9403610919 पो.स्टे पारवा मदतनीसः- पोकाँ संजय शेदरे ब.न. 2366 पोलीस स्टेशनः- पारवा ता.घाटंजी जि. यवतमाळ
अ.क्र. गावाचे नाव दिशा व अंतर
1 घोटी
2 पाटापागरा
3 माणूसधरी
4 माजरी
5 कोपरी कापशी
6 रामनगर(घोटी)
7 प्रेमनगर तांडा
8 बोदडी
9 रायसा
10 राहटी
11 वानर चावळी
12 सायतखर्डा
13 झटाळा
14 दत्तापूर
15 वाघू पोड
16 वागदा
17 केळापूर तांडा
18 केळापूर
19 पारधी बेडा घोटी
20 शारी(घोटी)
बिटः- कुर्ली बिट बिट अमलदारः- पोहेकाँ राजीव बंशीजी गिरडकर ब.न 542 मो.न.7721878164 पो.स्टे पारवा मदतनीसः- पोकाँ राहूल गोंविदराव बोन्डे ब.न. 2373 पोलीस स्टेशनः- पारवा ता.घाटंजी जि. यवतमाळ
अ.क्र. गावाचे नाव दिशा व अंतर
1 कुर्ली
2 चिखलवर्धा
3 ताडसावळी
4 रोहिपेठ
5 सायफळ
6 गोवरथळा
7 अहिल्या नगर
8 नारायण पेठ
9 राजापेठ
बिटः- सावरगाव बिट बिट अमलदारः- नापोकाँ अभिमान कर्णूजी आडे ब.न 1795 मो.न.9922161347 पो.स्टे पारवा मदतनीसः- पोकाँ मंगेश भिमराव कळसकर ब.न. 2275 पोलीस स्टेशनः- पारवा ता.घाटंजी जि. यवतमाळ
अ.क्र. गावाचे नाव दिशा व अंतर
1 सावरगाव
2 सावंगी(संगम)
3 मंगी
4 रामनगर
5 भिमकुन्ड
6 ठाणेगाव
7 वघाराटाळी
8 गणेरी
9 सगदा
10 धामनधरी

बिटः- ओपी सावळी सदोबा इनचार्जः- नापोकाँ कैलास विश्वनाथ निबंर्तै ब.न. 153 मो.न.9637273449 बिट अमलदारः- नापोकाँ रवि श्रीराम मोर्लेवार ब.न.330 मो.न.9420916330 पो.स्टे पारवा मदतनीसः- पोकाँ स्वप्नील पुंडलीक सलाम ब.न. 2341 पोलीस स्टेशनः- पारवा ता.घाटंजी जि. यवतमाळ
अ.क्र. गावाचे नाव दिशा व अंतर
1 सावळी(सदोबा)
2 दातोडा
3 इचोरा
4 पळशी
5 कापेश्वर जुना
6 आयता
7 पाळोदी
8 साखरतांडा
9 कवठा विरूळ
10 उमरी
11 माळेगाव
12 कृष्णनगर(केळझरा)
13 वरूड भक्त
14 दहेली
15 सुभाष नगर(लोकरवाडी)
16 बारभाई तांडा
17 बेलोरा वन
18 खडका
19 शिवरतांडा
20 पळशी तांडा
21 वरूड तुका
22 कवठा कापेश्वर
23 केळझरा(वाडी)
24 शिवरतांडा
25 शिवर
26 बिलायता
27 चिमटा
28 येडशी
29 चातारी
30 सुधाकर नगर(चौफुली)
31 जलान्द्री
32 कापेश्वर नविन
33 खडका तांडा
34 कापरवाडी
35 खेडी
36 थड
37 चिचबर्डी
38 निळेगाव
39 गुडा
40 रत्नापूर
41 विरूळ( कवठा)

Important Contact No.
API Taware, mob. no. 9922903263
Strength
पोलीस स्टेशन पारवा अधिकारी/कर्मचारी नाव ब.न. मोबाईल न.यादी
अ.क्र अधिकारारी नाव व कर्मचारी नाव कर्मचारी हुद्दा व ब.न. मो.न.

१ एल.डी.तावरे स.पो.नि 9922903263
२ रवि गौरखेडे स.फौ ९२ 8605488543
३ वनमाला कोवे म.सफौ ४०६ 7775011802
४ दिगांबर अलामे जमा ७८९ 9403610919
५ राजिव गिरडकर जमा ५४२ 7721878164
६ प्रकाश क्षीरसागर जमा ४२६ 9665748426
७ अशोक मडावी जमा १५९१ 9881711591
८ संजय पांडे जमा 315 चालक 9423625243
९ अनिल राजगडकर जमा ९१३ 7057836834
१० विलास सिडाम जमा 886 9075739750
११ अभिमान आडे नापोका १७९५ 9922161347
१२ रविन्द्र मोर्लेवार नापोका ३३० 9420916330
१३ गजानन नव्हाते नापोका 1891 9552591981
१४ अनिल उंकडराव कवाडे नापोकाँ 1254
१५ रमेश दौलत बंडेवार नापोकाँ 1751 7350896764
१६ हरिदास पेन्दोर नापोकाँ 1626 9823543885
१७ कैलास विश्वनाथ निबंर्ते नापोका 153 9637273449
१८ दशरथ कुमरे पोकाँ 1095 8605395460
१९ योगेश सलामे पोकाँ 2281 8805324581
२० मंगेश कळसकर पोकाँ 2275 9767929493
२१ देवानंद जाधव पोकाँ 794 8308409740
२२ नितीन खवडे पोकाँ 2343 9970417065
२३ रूपेश इंगोले पोकाँ 1137 8888868702
२४ विशाल कोवे पोकाँ 2346 9158179950
२५ स्वप्नील सलाम पोकाँ 2341 9766376526
२६ पंकज बेले पोकाँ 1133 9175977843
२७ सुरज गावंडे पोकाँ 1124 9175625242
२८ संजय शेन्द्रे पोकाँ 2366 9767111875
२९ राहूल बोन्डे पोकाँ 2371 9887967686
३० सचिन काकडे पोकाँ 2342 9689063968
३१ जिवन कुमरे पोकाँ 2347 8605514133
32 रोहिणी कुमरे मपोशि 1905 9881189938
33 मेघा फाळके मपो.शि 03 9604454090
34 सुरेश काबंळे नापोकाँ 1842 880501713

Total Of Govt. Vehicals
Tata sumo -1