कळंब, कळंब

Police Station:कळंब
Address:कळंब
कळंब
Phone No.:07201226126
Email ID:ps.okalamb.ytml@mahapolic.gov.in
SDPO:श्री मदने साहेब
Population:40,000
Area:45 km
Police Inspector:श्री राउत साहेब
Court:प्रथमश्रेणी कोर्ट कळंब
Area under one BEAT
१) कळंब टाऊन बीट
१) पोहेका रमेश तेलंग बं.न. १६३८ मो. नं. ९४२३६२४९१०
२) स.फो. चंद्रशेखर ठाकरे बं.न. १२८२ मो. नं. ८९७५७५७३०५
क्षेत्र - वार्ड क्र. १. २. ३. ४. ५. , कळंब टाऊन, थालेगाव (पुनर्वसन)

२) शरद बीट
पोहेका दादाराव जाधव बं.न. ४१३ मो . नं . ९०११६३१८२१
क्षेत्र - शरद,दत्तापूर, चापर्रडा,चापार्डा पौड, बेलोना, घोटी, हिरडी, खेरी, वाढोणा (खु.), तासलोट, गांठा, पोफळणी, मोहदरी,

३) कोठा बिट
पोहेका पुरुषोत्तम सोडगीर बं.न. २११ मो . नं . ९४२३१३५३३४
क्षेत्र - कोठा, पार्डी, आष्टी, आष्टी पौड, सावलापूर, नरसापूर,शंकरपूर, धनोडी, इचोरा, तरोडा, पिंपळगाव होरे, हिवारादारणे, सुकळी, हुसनपुर, बरान्पूर,
खुदावांत्पुत,नवीन कळस पूर, जुने कळस पूर, मानकापूर, हिरापूर, दोनोडा, आलोडा, निलाज, खुटाळ, सातेफळ

४) डोंगरखर्डा बीट
स.फो. रमेश मगर ब.न. ४८३ मो.न. ९६८९१८५५१०
क्षेत्र - डोंगरखर्डा, तीधारी पौड, कुमभीपोड, माजरा, पिंपळशेंडा झाड्कीन्ही, रूढा, कुसाळ, मुसळ, खोरद, गणेशवाडी, किनवट, प्रधानबोरी, निम्बगावन, कोदापाखिडी

५) नांझा बीट
पो. हे. क. देशमुख ब. न. ११२७ मो. न. ९८९०४४१२६४
क्षेत्र - नांझा, देवनाला, पोटगवान, खडकी, राजूर, धोत्रा,शिवानी, पिढा मोठा, व ल;लहान, पिंपळ खुटी, मासोला, तिरझाडा, रासा, कारक, सरपधरी, आन्धबोरी, कात्री,वडगाव, बोरी महाल, कान्होली, दुर्ग

६) सावरगाव बीट
- पो. हे. का विजय बोम्बेकर ब. न. २४२ मो. न. ८४०८०४३८९७
क्षेत्र - सावरगाव, परसोडी बु. , माटेगाव, परसोडी खु., पिंपळगाव रु., टाळेगाव, चिंचोली पिंपळखुटी, सावंगी डाफ, दहेगाव, बोर्जाई, मंगरूळ, मांजर वघळ, गंगापूर, उमरी

७) कामठवाडा बित
पो. हे. का संदीप राउत ब. न. १५०३ मो. न. ९६५७४४४०७६
क्षेत्र - कामठवाडा, सोनेगाव रु., वंडली, गलमगाव, महितापूर, मावळणी, सोनखास, मलकापूर, शिंगणापूर, पात्रड, निम्बोरा, गंगादेवी, आमला, तुळजापूर,
Important Contact No.
१) पोलिस निरीक्षक सुर्यकांत राउत मो.न. ९५४५४६०१६०
२) पो.उप.नि देवेंद्र वंजारी मो.न. ९९२३१४८२१८
३) पो.उप.नि रंगनाथ जगताप मो.न. ९०२८७१९३२९
Strength
१) पोलिस निरीक्षक - १
२) पो.उप.नि - २
३) स फौ - ६
४) पो हे. का - ११
५) नापोका - २३
६)पो का -३
७) मपोशी - ५
Total Of Govt. Vehicals
१) जीप -१
२) मोसा - १